นพ. ขันติ วิวัฒน์วิศวกร

ประวัติการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต โรงพยาบาลรามาธิบดี
  • วุฒิบัติโสต ศอ นาสิก โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
  • วุฒิบัติสาขาศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้า โรงพยาบาลรามาธิบดี