นพ. ขันติ วิวัฒน์วิศวกร

ประวัติการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต โรงพยาบาลรามาธิบดี
  • วุฒิบัตรสาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
  • วุฒิบัตรสาขาศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้า โรงพยาบาลรามาธิบดี
Qualifications
  • Doctor of Medicine (M.D.) Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital, Mahidol University, Bangkok, Thailand
  • Diploma of Thai Board of Otorhinolaryngology, Faculty of Pramongkutklao Hospital, Bangkok, Thailand
  • Diploma of Thai Board of Facial Plastic and Reconstructive Surgery, Thailand