นพ. ชัยยศ เด่นอริยกุล

ประวัติการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต โรงพยาบาลศิริราช
  • วุฒิบัติสาขาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา
  • หนังสืออนุมัติบัตรอนุสาขาศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้า
Qualifications
  • Diploma of Thai Board of Otorhinolaryngology, Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University, Bangkok, Thailand