นพ. มนต์สรร อัศวนพเกียรติ

ประวัติการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
  • วุฒิบัตรวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
Qualifications
  • Doctor of Medicine (M.D.) Pramongkutklao College of Medicine, Pramongkutklao Hospital, Bangkok, Thailand
  • Board Certifications : Diplomate of Thai Board of Anesthesiology, Higher Graduate Diploma of Clinical Sciences Program in Anesthesiology, Chulalongkorn University, Thailand