นพ. ชวลิต เศวตรัตนเสถียร

ประวัติการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต โรงพยาบาลศิริราช
  • วุฒิบัตรสาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา โรงพยาบาลศิริราช
  • หนังสืออนุมัติบัตรอนุสาขาศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้า
Qualifications
  • Doctor of Medicine (M.D.) Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University, Bangkok, Thailand
  • Diploma of Thai Board of Otolaryngology Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University, Bangkok, Thailand
  • Diploma of Thai Board of Facial Plastic and Reconstructive Surgery, Thailand