พญ. จิรัฐา งามศิริเดช

ประวัติการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • วุฒิบัตรสาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
Qualifications
  • Diploma of Thai Board of Otorhinolaryngology , Fawlty of Medicine Pramongkutklao Hospital , Bangkok , Thailand
  • American Board of Aesthetic Medicine 2010; American Academy of Aesthetic Medicine, USA
  • Visiting Fellow in Aesthetic Medicine and Dermatosurgery, KAC
  • Certificate in Restylane, Hyaluronic acid training course
  • Certificate in Esthelis, Hyaluronic acid training course
  • Certificate in Acupuncture 2009; the Ministry of Public Health, Thailand and Shanghai University of Traditional Chinese Medicine People's Republic of China