พญ. ศริญญา อุราธรรมกุล

ประวัติการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • วุฒิบัตรสาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
  • วุฒิบัตรสาขาศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้า โรงพยาบาลรามาธิบดี
Qualifications
  • Doctor of Medicine, Faculty of Medicine, Khon Kaen University, Thailand
  • Diploma of Thai Board of Otorhinolaryngology, Faculty of Medicine Pramongkutklao Hospital, Bangkok, Thailand
  • Diplomate of Thai Board of facial Plastic and Reconstructive Surgery, Thailand