พญ. สร้อยสุดา ธนหิรัญโรจน์

ประวัติการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • วุฒิบัติโสต ศอ นาสิก โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
  • วุฒิบัติสาขาศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้า โรงพยาบาลรามาธิบดี