พญ. สร้อยสุดา ธนหิรัญโรจน์

ประวัติการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • วุฒิบัตรสาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
  • วุฒิบัตรสาขาศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้า โรงพยาบาลรามาธิบดี
Qualifications
  • Doctor of Medicine (M.D.) Faculty of Medicine, Prince of Songkla University, Thailand
  • Diploma of Thai Board of Otorhinolaryngology Faculty of Medicine Prince of Songkla University, Thailand
  • Diploma of Thai Board of Facial Plastic and Reconstructive Surgery, Thailand