កែសម្ផស្សចង្កា

កែសម្ផស្សចង្កា

ศัลยกรรมคาง (Chin Augmentation) การเสริมคาง คือ การปรับโครงสร้างใบหน้าได้สัดส่วน เรียวยาวมากขึ้น คนที่นิยมเสริมคางมักมีปัญหาหน้ากลม คางสั้น คางทู่ คางบุ๋ม มองแล้วดูไม่มีมิติ โดยปรับให้เหมาะสมกับรูปหน้าของแต่ละคน เมื่อเสริมคางแล้วจะทำให้ใบหน้าโดยรวมดูละมุนขึ้น หวานขึ้น และยังทำให้รูปหน้าได้สัดส่วนมากขึ้นอีกด้วย เสริมคางปรับโหงวเฮ้ง นอกจากการเสริมคางเพื่อความสวยงาม คนยังนิยมเสริมคางปรับตามศาสน์ความเชื่อเรื่องโหงวเฮ้ง ลักษณะคางที่ดีต้องกลมมน ได้รูป ถูกสัดส่วน นูนด้วยเนื้อ บ่งบอกถึงมีวาสนา มั่งมีทรัพย์ มีสติปัญญาสูง มีเสน่ห์ในตัว การเสริมคาง มี 2 วิธี 1. เสริมด้วยวิธีการใช้ซิลิโคน 2. เสริมด้วยวิธีการใช้ไขมัน (Fat Stem Cell) 2.1 โดยการฉีดให้เกิด 3 Dimention (3D Technic) 2.2 โดยการใช้ก้อนไขมัน