ត្របកភ្នែកច្រើនជាន់

ศัลยกรรมตาสองชั้น ชั้นตาหลายชั้น *ปัดซ้าย-ขวาเพื่อดูการเปลี่ยนแปลง “ดวงตา” คือส่วนสำคัญของใบหน้าที่มีพลังนอกจากจะทำให้องค์ประกอบใบหน้าสวยสมดุลแล้ว ยังเสริม “โหงวเฮ้ง” เปลี่ยนชีวิตให้ดึงดูดแต่สิ่งดีๆ เรียกว่าส่งผลให้ Lucky in Love แถม Lucky in Game แบบสุดๆ แล้วปัญหาชั้นตาแบบไหนที่ทำให้ชีวิตของคุณ Unlucky หาคำว่าโชคดีในชีวิตไม่เจอ… วิดีโอรีวิวตาสองชั้น ชั้นตาหลายชั้น ทำไมต้องทำตาสองชั้นที่ธีรพรคลินิก ดวงตาสวยปังอย่างปลอดภัย ใส่ใจทุกขั้นตอน ก่อนทำการผ่าตัดศัลยกรรมตาสองชั้น Lucky Eye ที่ธีรพรคลินิก• ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในการผ่าตัดจะวิเคราะห์และพูดคุย เพื่อรับฟังความต้องการและปัญหาของคนไข้ • ทำการประเมินออกแบบชั้นตาตอบโจทย์เฉพาะบุคคล • คนไข้ทำความสะอาดใบหน้าและเข้าห้องผ่าตัด การผ่าตัดศัลยกรรมตาสองชั้น Lucky Eye ที่ธีรพรคลินิก • ทีมแพทย์จะเริ่มทำการผ่าตัดด้วยการฉีดยาชาบริเวณชั้นตา และผ่าตัดโดยการกรีดสั้นประมาณ 5-10 มิลลิเมตร บริเวณกึ่งกลางชองเปลือกตา (หากคนไข้มีปัญหาไขมันบนหนังตาเยอะก็จะทำการดูดออก) แล้วเย็บชั้นตาขึ้น ประกบกัน เพื่อสร้างชั้นตาให้ดูชัดเจนโดยเป็นธรรมชาติ ทำให้ไม่ทิ้งรอยแผลเป็น และแผลมีขนาดเล็กมาก **เทคนิคการผ่าตัดตาสองชั้นขึ้นอยู่กับสภาพชั้นตาในแต่ละบุคคล

កែត្របកភ្នែកពីរជាន់

ศัลยกรรมตาสองชั้น แก้ไขตาสองชั้น *ปัดซ้าย-ขวาเพื่อดูการเปลี่ยนแปลง “ดวงตา” คือส่วนสำคัญของใบหน้าที่มีพลังนอกจากจะทำให้องค์ประกอบใบหน้าสวยสมดุลแล้ว ยังเสริม “โหงวเฮ้ง” เปลี่ยนชีวิตให้ดึงดูดแต่สิ่งดีๆ เรียกว่าส่งผลให้ Lucky in Love แถม Lucky in Game แบบสุดๆ แล้วปัญหาชั้นตาแบบไหนที่ทำให้ชีวิตของคุณ Unlucky หาคำว่าโชคดีในชีวิตไม่เจอ… วิดีโอรีวิวตาสองชั้น แก้ไขตาสองชั้น ทำไมต้องทำตาสองชั้นที่ธีรพรคลินิก ดวงตาสวยปังอย่างปลอดภัย ใส่ใจทุกขั้นตอน ก่อนทำการผ่าตัดศัลยกรรมตาสองชั้น Lucky Eye ที่ธีรพรคลินิก• ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในการผ่าตัดจะวิเคราะห์และพูดคุย เพื่อรับฟังความต้องการและปัญหาของคนไข้ • ทำการประเมินออกแบบชั้นตาตอบโจทย์เฉพาะบุคคล • คนไข้ทำความสะอาดใบหน้าและเข้าห้องผ่าตัด การผ่าตัดศัลยกรรมตาสองชั้น Lucky Eye ที่ธีรพรคลินิก • ทีมแพทย์จะเริ่มทำการผ่าตัดด้วยการฉีดยาชาบริเวณชั้นตา และผ่าตัดโดยการกรีดสั้นประมาณ 5-10 มิลลิเมตร บริเวณกึ่งกลางชองเปลือกตา (หากคนไข้มีปัญหาไขมันบนหนังตาเยอะก็จะทำการดูดออก) แล้วเย็บชั้นตาขึ้น ประกบกัน เพื่อสร้างชั้นตาให้ดูชัดเจนโดยเป็นธรรมชาติ ทำให้ไม่ทิ้งรอยแผลเป็น และแผลมีขนาดเล็กมาก **เทคนิคการผ่าตัดตาสองชั้นขึ้นอยู่กับสภาพชั้นตาในแต่ละบุคคล

ភ្នែកលឹបចូលក្នុង

Lucky eyes

ศัลยกรรมตาสองชั้น ชั้นตาหลบใน *ปัดซ้าย-ขวาเพื่อดูการเปลี่ยนแปลง “ดวงตา” คือส่วนสำคัญของใบหน้าที่มีพลังนอกจากจะทำให้องค์ประกอบใบหน้าสวยสมดุลแล้ว ยังเสริม “โหงวเฮ้ง” เปลี่ยนชีวิตให้ดึงดูดแต่สิ่งดีๆ เรียกว่าส่งผลให้ Lucky in Love แถม Lucky in Game แบบสุดๆ แล้วปัญหาชั้นตาแบบไหนที่ทำให้ชีวิตของคุณ Unlucky หาคำว่าโชคดีในชีวิตไม่เจอ… วิดีโอรีวิวตาสองชั้น ชั้นตาหลบใน ทำไมต้องทำตาสองชั้นที่ธีรพรคลินิก ดวงตาสวยปังอย่างปลอดภัย ใส่ใจทุกขั้นตอน ก่อนทำการผ่าตัดศัลยกรรมตาสองชั้น Lucky Eye ที่ธีรพรคลินิก• ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในการผ่าตัดจะวิเคราะห์และพูดคุย เพื่อรับฟังความต้องการและปัญหาของคนไข้ • ทำการประเมินออกแบบชั้นตาตอบโจทย์เฉพาะบุคคล • คนไข้ทำความสะอาดใบหน้าและเข้าห้องผ่าตัด การผ่าตัดศัลยกรรมตาสองชั้น Lucky Eye ที่ธีรพรคลินิก • ทีมแพทย์จะเริ่มทำการผ่าตัดด้วยการฉีดยาชาบริเวณชั้นตา และผ่าตัดโดยการกรีดสั้นประมาณ 5-10 มิลลิเมตร บริเวณกึ่งกลางชองเปลือกตา (หากคนไข้มีปัญหาไขมันบนหนังตาเยอะก็จะทำการดูดออก) แล้วเย็บชั้นตาขึ้น ประกบกัน เพื่อสร้างชั้นตาให้ดูชัดเจนโดยเป็นธรรมชาติ ทำให้ไม่ทิ้งรอยแผลเป็น และแผลมีขนาดเล็กมาก **เทคนิคการผ่าตัดตาสองชั้นขึ้นอยู่กับสภาพชั้นตาในแต่ละบุคคล

ភ្នែករូងជ្រៅ បន្ថែមជាតិខ្លាញ់

ตาสองชั้น กล้ามเนื้อตาอ่อนแรง

ศัลยกรรมตาสองชั้น ตาลึกโบ๋เสริมไขมัน *ปัดซ้าย-ขวาเพื่อดูการเปลี่ยนแปลง “ดวงตา” คือส่วนสำคัญของใบหน้าที่มีพลังนอกจากจะทำให้องค์ประกอบใบหน้าสวยสมดุลแล้ว ยังเสริม “โหงวเฮ้ง” เปลี่ยนชีวิตให้ดึงดูดแต่สิ่งดีๆ เรียกว่าส่งผลให้ Lucky in Love แถม Lucky in Game แบบสุดๆ แล้วปัญหาชั้นตาแบบไหนที่ทำให้ชีวิตของคุณ Unlucky หาคำว่าโชคดีในชีวิตไม่เจอ… วิดีโอรีวิวตาสองชั้น ตาลึกโบ๋ เสริมไขมัน ทำไมต้องทำตาสองชั้นที่ธีรพรคลินิก ดวงตาสวยปังอย่างปลอดภัย ใส่ใจทุกขั้นตอน ก่อนทำการผ่าตัดศัลยกรรมตาสองชั้น Lucky Eye ที่ธีรพรคลินิก• ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในการผ่าตัดจะวิเคราะห์และพูดคุย เพื่อรับฟังความต้องการและปัญหาของคนไข้ • ทำการประเมินออกแบบชั้นตาตอบโจทย์เฉพาะบุคคล • คนไข้ทำความสะอาดใบหน้าและเข้าห้องผ่าตัด การผ่าตัดศัลยกรรมตาสองชั้น Lucky Eye ที่ธีรพรคลินิก • ทีมแพทย์จะเริ่มทำการผ่าตัดด้วยการฉีดยาชาบริเวณชั้นตา และผ่าตัดโดยการกรีดสั้นประมาณ 5-10 มิลลิเมตร บริเวณกึ่งกลางชองเปลือกตา (หากคนไข้มีปัญหาไขมันบนหนังตาเยอะก็จะทำการดูดออก) แล้วเย็บชั้นตาขึ้น ประกบกัน เพื่อสร้างชั้นตาให้ดูชัดเจนโดยเป็นธรรมชาติ ทำให้ไม่ทิ้งรอยแผลเป็น และแผลมีขนาดเล็กมาก **เทคนิคการผ่าตัดตาสองชั้นขึ้นอยู่กับสภาพชั้นตาในแต่ละบุคคล

សាច់ដុំភ្នែកខ្សោយ

กล้ามเนื้ออ่อนแรง-ตาสองชั้น-ธีรพรคลินิก-1

กล้ามเนื้อตาอ่อนแรง เกิดจากอะไร? โรคกล้ามเนื้อตาอ่อนแรง (Ptosis) คือ ภาวะที่เปลือกตาตก หรือหนังตาตก ที่อาจจะทำให้ตาดูหย่อนลงกว่าปกติ โดยทั่วไปแล้ว อาการนี้จะทำให้กล้ามเนื้อบริเวณเปลือกตาทำงานได้ไม่เต็มที่ ทำให้ลืมตาได้น้อย รวมไปถึงลักษณะของเปลือกตาบนที่คลุมปิดตาดำมากกว่าปกติ ซึ่งจะส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะผู้ที่ต้องใช้สายตาในการทำงานบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ หรือการใช้โทรศัพท์มือถือตลอดทั้งวัน ที่อาจทำให้กล้ามเนื้อตาอ่อนแรง อ่อนเพลีย หรือปวดตาได้ง่าย รวมไปถึงยังส่งผลต่อความสวยงาม ที่ทำให้เกิดความไม่มั่นใจต่อการใช้ชีวิตอีกด้วย ศัลยกรรมตาสองชั้น กล้ามเนื้อตาอ่อนแรง สำหรับการรักษา ที่หลายคนสงสัยว่าการแก้ไขกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงอันตรายไหม เราขอบอกเลยว่า หากคุณได้รับการรักษาที่ถูกต้อง ได้มาตรฐานทางการแพทย์ การทำศัลยกรรมทำตาสองชั้น สามารถช่วยปรับกล้ามเนื้อตาให้ยกขึ้น และทำให้คุณกลับมารู้สึกความมั่นใจต่อการใช้ชีวิตอีกครั้ง สำหรับการรักษากล้ามเนื้อตาอ่อนแอนั้นไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิด คุณสามารถสอบถามทางข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ธีรพรคลินิก เพื่อขอคำปรึกษาถึงแนวทางการรักษาได้ก่อนใคร *ปัดซ้าย-ขวาเพื่อดูการเปลี่ยนแปลง “ดวงตา” คือส่วนสำคัญของใบหน้าที่มีพลังนอกจากจะทำให้องค์ประกอบใบหน้าสวยสมดุลแล้ว ยังเสริม “โหงวเฮ้ง” เปลี่ยนชีวิตให้ดึงดูดแต่สิ่งดีๆ เรียกว่าส่งผลให้ Lucky in Love แถม Lucky in Game แบบสุดๆ แล้วปัญหาชั้นตาแบบไหนบ้าง? ที่ทำให้ชีวิตของคุณ Unlucky หาคำว่าโชคดีในชีวิตไม่เจอ… ดวงตาเล็ก – […]

ការវះកាត់កែសម្ផស្សត្របកភ្នែកពីរជាន់

ការវះកាត់កែសម្ផស្សត្របកភ្នែកពីរជាន់

ការវះកាត់កែសម្ផស្សត្របកភ្នែកពីរជាន់(LUCKY EYE) ត្រូវបានគេសរសើរថាជា ច្បាប់ដើមរបស់ការវះកាត់កែសម្ផស្សត្របកភ្នែកពីរជាន់នៃប្រទេសថៃ និងល្បីដល់ថ្នាក់អន្តរជាតិ ។