นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)

ธีรพรคลินิก (“คลินิก”) ได้จัดให้มีนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้เพื่อแจ้งและอธิบายเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ พรีเซนเตอร์ ตัวแทนของคู่ค้า และบุคลากร (“ท่าน”) อันเป็นการปฏิบัติตามมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 

 

1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย คลินิกจะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังต่อไปนี้

ประเภทข้อมูลส่วนบุคคล ตัวอย่างข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย

ข้อมูลรายละเอียดส่วนตัว ชื่อ-นามสกุล, วัน/เดือน/ปีเกิด, หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน, หมายเลขหนังสือเดินทาง, เพศ, อายุ, สัญชาติ, รูปถ่าย, ลายมือชื่อ, สถานภาพสมรส, ประวัติการใช้บริการ

ข้อมูลการติดต่อ ที่อยู่, หมายเลขโทรศัพท์, อีเมล, LINE. Social media ต่าง ๆ ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงิน หมายเลขบัญชีธนาคาร ข้อมูลเกี่ยวกับบุคลากร ประวัติการศึกษา, ประวัติการทำงาน, สถานภาพสมรส, สถานการณ์เกณฑ์ทหาร, ใบอนุญาตต่าง ๆ, ข้อมูลใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม , ข้อมูลการอบรมเฉพาะทาง, ข้อมูลเกี่ยวกับสวัสดิการและผลประโยชน์ต่าง ๆ, ข้อมูลการปฏิบัติงานและข้อมูลทางวินัย, ข้อมูลบุคคลที่สาม (ครอบครัว, ผู้ค้ำประกัน, บุคคลอ้างอิง, บุคคลผู้ติดต่อในกรณีฉุกเฉิน), ข้อมูลประกันสังคม 

ข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว ศาสนา, ข้อมูลสุขภาพ (เช่น หมู่เลือด, ประวัติสุขภาพ เป็นต้น), ข้อมูลพันธุกรรมหรือข้อมูลชีวภาพ (เช่น ลายนิ้วมือ เป็นต้น)

 

2. วัตถุประสงค์และฐานทางกฎหมายของคลินิกในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

คลินิกมีวัตถุประสงค์และอาศัยฐานทางกฎหมายสำหรับการการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังต่อไปนี้ฐานทางกฎหมาย กิจกรรม/วัตถุประสงค์ ในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลฐานหน้าที่ตามกฎหมาย

เพื่อให้การดำเนินการของคลินิก สอดคล้องกับกฎหมาย หลักเกณฑ์ และระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือใช้บังคับกับคลินิก เช่น กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล, กฎหมายภาษีอากร, กฎหมายแรงงาน, กฎหมายประกันสังคม, กฎหมายเกี่ยวกับการป้องกับโรคติดต่อ รวมถึงคำสั่งศาล หรือหน่วยงานอื่น ๆ ของรัฐ เป็นต้น 

ฐานสัญญา และการปฏิบัติตามสัญญา

1. การขึ้นทะเบียนผู้ใช้บริการ และการดำเนินการต่าง ๆ เพื่อให้บริการแก่ท่าน รวมถึงการติดต่อที่เกี่ยวเนื่องกับการให้บริการ

2. การยืนยันตัวตนในการทำธุรกรรมต่าง ๆ กับคลินิก

3. การขึ้นทะเบียนคู่ค้า การจัดซื้อจัดจ้าง และการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามสัญญาว่าจ้าง

4. การทำธุรกรรมทางการเงิน

5. เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการรับเรื่องร้องเรียน 

6. เพื่อวัตถุประสงค์ในการจ้างงาน ประเมินผลการปฏิบัติงาน รวมถึงการจ่ายค่าจ้างและผลประโยชน์ต่าง ๆ 

 

ฐานประโยชน์อันชอบธรรม

1. การสอบสวนหรือตรวจสอบภายในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านความปลอดภัย ด้านการปฏิบัติงาน เป็นต้น

2. การรักษาความปลอดภัยภายในคลินิก 

3. การพัฒนาด้านคุณภาพการทำงานของคลินิกให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 

ฐานความยินยอม

1. เพื่อเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหวของท่าน 

2. เพื่อประโยชน์ในการจัดทำการตลาดหรือการโฆษณาของคลินิกผ่านทางช่องทางต่าง ๆ  

3. เพื่อแนะนำการบริการที่ท่านอาจจะสนใจ ผ่านช่องทางการติดต่อต่าง ๆ

 

ในกรณีที่ท่านไม่อาจให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่คลินิก การดำเนินการที่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจล่าช้า หรือไม่อาจดำเนินการได้

 

3. ระยะเวลาการเก็บรักษา

คลินิกจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในระหว่างที่ท่านยังคงดำเนินธุรกรรม หรือยังคงมีความเกี่ยวข้องกับคลินิกไม่ว่าทางใดทางหนึ่ง และจะยังคงเก็บรักษาต่อไปเป็นระยะเวลา 10 ปีหลังจากที่ความสัมพันธ์ของท่านกับคลินิกสิ้นสุดลง หลังจากนั้นคลินิกจะลบ ทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวท่านได้ เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นทางกฎหมาย หรือเหตุผลทางเทคนิครองรับ 

 

4. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ถูกจำกัดไว้เฉพาะแก่บุคคลที่มีความจำเป็นในการรับรู้ข้อมูล (Need to know) ทั้งนี้เพื่อดำเนินการตามหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการทำงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ได้ระบุไว้ในนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ 

 

อย่างไรก็ตามคลินิกอาจเปิดเผยหรือส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอก เพื่อให้บุคคลเหล่านี้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือให้กับผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

(ก) บุคคลภายนอกที่กฎหมายกำหนด – คลินิกอาจต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย รวมถึงคำสั่งที่ออกตามกฎหมายของหน่วยงานรัฐต่าง ๆ 

(ข) ผู้ให้บริการแก่คลินิก – คลินิกอาจใช้บริการบุคคลภายนอกเพื่อให้บริการต่าง ๆ แก่คลินิกเพื่อช่วยในการดำเนินการต่าง ๆ ของคลินิก เช่น ผู้ให้บริการซอฟต์แวร์ นักพัฒนาเว็บไซต์ สื่อดิจิทัล, ผู้ให้บริการการขนส่ง, ผู้ให้บริการด้านการชำระเงินและระบบการเงิน, ผู้ให้บริการด้านการวิจัยและวิเคราะห์, ผู้ตรวจสอบบัญชี, ผู้ให้บริการด้านการตลาดและงานกิจกรรม, ผู้ให้บริการด้านโทรคมนาคมสื่อสาร, ผู้ให้บริการด้านการจัดเก็บข้อมูลและคลาวด์, ผู้ให้บริการด้านการพิมพ์, ทนายความ, ที่ปรึกษากฎหมาย, ผู้ให้บริการด้านการจัดเก็บและ/หรือทำลายเอกสาร และ/หรือผู้ประกอบวิชาชีพอื่น ๆ

(ค) บุคคลอื่นใดซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับข้อพิพาทใด ๆ ที่เกิดขึ้น รวมถึงข้อพิพาทที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรม

(ง) ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้จัดการดูแลผลประโยชน์ใด ๆ คนกลาง บุคคลผู้ติดต่อ และตัวแทนของท่าน 

(จ) บุคคลใด ๆ ที่คลินิกได้รับคำสั่งจากท่านให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับบุคคลดังกล่าว

 

5. การรักษาความมั่นคงปลอดภัย

คลินิกมีมาตรการการรักษาความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการสูญหาย เข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอำนาจหรือโดยมิชอบ เช่น การจำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล 

 

6. สิทธิของท่าน

ท่านมีสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยท่านอาจใช้สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลดังต่อไปนี้ เว้นแต่คลินิกจะมีเหตุในการปฏิเสธคำขอของท่านโดยชอบด้วยกฎหมาย

(ก) สิทธิในการถอนความยินยอม – ท่านมีสิทธิในการถอนความยินยอมของท่าน การถอนความยินยอมดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมไปแล้ว

(ข) สิทธิในการเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล – ท่านมีสิทธิในการเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่คลินิกได้เก็บรักษาไว้

(ค) สิทธิในการขอรับหรือขอให้ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล – ท่านมีสิทธิที่จะขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่คลินิกได้ทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวอยู่ในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไปได้ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานโดยอัตโนมัติ และสามารถใช้หรือเปิดเผยด้วยวิธีการอัตโนมัติ รวมทั้งมีสิทธิขอให้คลินิกส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบุคคลภายนอก หรือขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่คลินิกได้ส่งหรือโอนไปยังบุคคลภายนอก

(ง) สิทธิคัดค้าน – ท่านมีสิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่คลินิกดำเนินการภายใต้ฐานประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมาย หรือเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการตลาดแบบตรง หรือเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ หรือสถิติ 

(จ) สิทธิในการขอให้ลบ – ท่านมีสิทธิในการขอให้คลินิกลบ ทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวท่านได้ ในกรณีที่คลินิกหมดความจำเป็น หรือไม่มีสิทธิตามกฎหมายในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว 

(ฉ) สิทธิในการขอให้ระงับ – ท่านมีสิทธิในการขอให้คลินิกระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอยู่ระหว่างการตรวจสอบความถูกต้อง หรืออยู่ในระหว่างที่คลินิก พิจารณาคำขอในการใช้สิทธิคัดค้านของท่าน หรือในกรณีที่ท่านขอให้คลินิกระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลแทนการลบหรือทำลาย 

(ช) สิทธิในการขอแก้ไข – ท่านมีสิทธิในการขอให้คลินิกดำเนินการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด 

(ซ) สิทธิในการร้องเรียน – ท่านมีสิทธิในการร้องเรียนต่อคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หากคลินิกไม่ปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 

ทั้งนี้ ท่านสามารถใช้สิทธิของท่านได้ โดยติดต่อมายังคลินิกตามรายละเอียดการติดต่อในข้อ 8. โดยคลินิกจะพิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาตามคำขอฯ ของท่านภายใน 30 วัน ทั้งนี้คลินิกอาจปฏิเสธที่จะดำเนินการตามคำขอฯ ของท่านในกรณีที่มีกำหนดกฎหมายไว้

 

7. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้

คลินิกอาจปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า ทั้งนี้เพื่อความเหมาะสมและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของการดำเนินงานของคลินิก หรือเพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของกฎหมายที่มีการเปลี่ยนแปลงไป

 

8. ช่องทางในการติดต่อ

หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ หรือมีความประสงค์ที่จะใช้สิทธิของท่านตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ กรุณาติดต่อ

 

ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล:  ธีรพรคลินิก

เลขที่ 2 ถนนเจริญนคร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

โทรศัพท์ 02-026-3265

 E-mail: [email protected]

 

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ประกาศไว้เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2565 (ฉบับที่ 1)

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save