វះកាត់កែសម្ផស្សចិញ្ចើម

ศัลยกรรมคิ้ว (Brow Surgery) *ปัดซ้าย-ขวาเพื่อดูการเปลี่ยนแปลง หลายคนอาจพบปัญหาเรื่อง คิ้วตก ตำแหน่งคิ้วไม่เท่ากัน ซึ่งส่งผลให้หน้าตาไม่สดใส ดูไม่สดชื่น และเพื่อเป็นการเสริมดวง ตามหลักความเชื่อของเรื่องศาสตร์โหงวเฮ้งบนใบหน้า ระยะห่างของคิ้วกับตา ที่มีความกว้างที่พอดี จะทำให้ใบหน้า สวยหวาน อ่อนเยาว์ขึ้น การยกคิ้ว (Direct Brow Lift) การยกคิ้ว (Direct Brow Lift) คือ การผ่าตัดคิ้วขึ้นไปยังตำแหน่งที่เหมาะสม การผ่าตัดนี้สามารถยกคิ้วได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเทคนิกการล็อคคิ้ว (Brow-Lock) เป็นการซ่อนรอบแผล ทำให้ไม่สามารถมองเห็นได้ 99% บวมช้ำน้อย โดยทีมอาจารย์แพทย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง เมื่ออายุเพิ่มมากขึ้น นำมาซึ่งปัญหาความหย่อนคล้อย โดยเฉพาะผิวหนังบนใบหน้าที่หย่อนลงส่งผลให้ – หางตาตกกดทับบริเวณดวงตาส่งผล ต่อการมองเห็น – หนังตาหย่อนคล้อยมีผิวหนังส่วนเกินบริเวณเปลือกตา เวลาลืมตาต้องใช้การยกหน้าผากช่วยเพื่อลืมตา – ปัญหาชั้นตาไม่เท่ากัน ตาปรือ ตาเศร้า – ผู้ที่มีปัญหากล้ามเนื้อตาอ่อนแรง – ไม่สดใส อ่อนเพลีย ดูมีอายุ การศัลยกรรมยกใต้คิ้ว( Sub […]