การกำกับดูแลกิจการ

1. วัตถุประสงค์

         บริษัทเห็นควรให้กำหนดกฎบัตรคณะทำงานกำกับดูแลกิจการ เพื่อรวบรวม องค์ประกอบหน้าที่ความรับผิดชอบและแนวทางปฏิบัติตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเพื่อให้ คณะทำงานกำกับดูแลกิจการสามารถกำกับดูแลตลอดจนให้คำปรึกษาและกำหนดแนวทางการปฏิบัติตาม หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทได้อย่างเหมาะสมและโปร่งใส พร้อมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้ บุคลากรทุกระดับของบริษัทฯ ยึดมั่น และปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการรวมทั้งจริยธรรมทางธุรกิจ เพื่อให้บริษัทสามารถเติบโตอย่างยั่งยืนด้วยการบริหารกิจการอย่างมีคุณธรรม มีประสิทธิภาพเพื่อสร้างความมั่นใจและความน่าเชื่อถือต่อผู้มีส่วนได้เสียและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

2. องค์ประกอบ

         2.1 ประกอบด้วยกรรมการบริษัท จำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน โดยส่วนใหญ่เป็นกรรมการอิสระ

         2.2 คณะทำงานกำกับดูแลกิจการมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยสมาชิกคณะทำงานกำกับดูแลกิจการที่พันตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทอีกได้

         2.3 คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งคณะทำงานกำกับดูแลกิจการ

         2.4 คณะทำงานกำกับดูแลกิจการ ตัดเลือกกรรมการในคณะที่เป็นอิสระ 1 ท่านขึ้นดำรงตำแหน่ง ประธานคณะทำงานกำกับดูแลกิจการ

         2.5 ให้บริษัทพิจารณาเสนอพนักงานบริษัท ทำหน้าที่เลขานุการ โดยให้คณะทำงานกำกับดูแลกิจการให้ความเห็นชอบ

3. คุณสมบัติ

         3.1 ประธานคณะทำงานกำกับดูแลกิจการ ไม่ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท

         3.2 กรรมการกำกับดูแลกิจการ สามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอ และใช้ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ในการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการ ได้ผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์

4. ขอบเขตอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ

         1) เสนอแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อคณะกรรมการบริษัท

         2) ตรวจติดตามการปฏิบัติงานของกรรมการและผู้บริหาร ให้เป็นไปตามวิธีปฏิบัติในการกำกับกิจการของบริษัท และวิธีปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการที่ดีของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตลอดจนวิธีปฏิบัติที่เป็นสากล

         3) พิจารณา ทบทวน และแก้ไขปรับปรุงนโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งให้สอดคล้องกับแนวทางในระดับสากลและข้อเสนอแนะของฝ่ายส่งเสริมธรรมาภิบาลและพันธมิตร สำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

         4) รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการปฏิบัติงานกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทโดยให้ข้อคิดเห็นแนวทาง และข้อเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงตามความเหมาะสม

         5) คณะทำงานกำกับดูแลกิจการที่ดีต้องจัดประชุมตามความจำเป็นและความเหมาะสมอย่างน้อยปีละสองครั้งและรายงานผลการประชุม ต่อคณะกรรมการบริษัท

         6) จัดทำรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานและการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งจะรวบรวมไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท

         7) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

5. การประชุม

         5.1 คณะทำงานกำกับดูแลกิจการ จะต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง

         5.2 ในการประชุมแต่ละครั้ง จะต้องมีกรรมการกำกับดูแลกิจการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการกำกับดูแลกิจการทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม

         5.3 การลงมติของที่ป ระชุม ให้ถือเสียงข้างมาก เวันแต่กรณีที่มีกรรมการกำกับดูแลกิจการสองคนเข้าประชุมต้องมีมติเป็นเอกฉันท์

         5.4 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ อาจปรึกษาหารือที่ปรึกษาอิสระในกรณีที่จำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท

6. การรายงาน

         6.1 รายงานผลการดำเนินงานของคณะทำงานกำกับดูแลกิจการ ต่อคณะกรรมการบริษัท อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง

         6.2 รายงานผลการดำเนินงานของคณะทำงานกำกับดูแลกิจการไว้ในรายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด

7. การประเมินผลของคณะทำงานกำกับดูแลกิจการ

         การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะทำงานกำกับดูแลกิจการจะจัดให้มีขึ้นทุกปีโดยคณะทำงานกำกับดูแลกิจการ จะเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะทำงานกำกับดูแลกิจการทั้งคณะ และรายงานผลการประเมินประจำปีต่อคณะกรรมการบริษัทฯ

8. การทบทวนและปรับปรุงกฎบัตร

         กฏบัตรฉบับนี้ กำหนดให้มีการทบทวนเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือเมื่อมีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลง

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save
ธีรพร-คลินิก-homepage

ផ្ដល់ការប្រឹក្សាពីសាស្ត្រាចារ្យពេទ្យជំនាញឯកទេស ឥតគិតថ្លៃ

Brand

ร้องเรียน